Rozvrh      Suplování      Bakaláři      Intranet


N E P Ř E H L É D N Ě T E


09.09.2020: INFORMACE PRO VŠECHNY ŽÁKY A ZAMĚSTNANCE ŠKOLY 

S ohledem na epidemiologickou situaci v ČR vydává ředitel školy následující pokyn:
S účinností od 10.09.2020 se budou všichni zaměstnanci a všichni žáci školy pohybovat ve společných prostorech (chodby, šatny, školní jídelna) školních objektů pohybovat s nasazenými ochrannými "ústními" prostředky (rouška, respirátor, ...).
Používání ochranných prostředků v rámci vyučovacího procesu (v učebnách) není povinné; zde zatím vždy záleží na dohodě vyučujícího s žáky.
Tento pokyn platí rovněž pro všechny žáky, kteří jsou ubytováni na Domově mládeže.
RNDr. Jiří Šlégl, ředitel
_____________________________________________________________

31.08.2020: INFORMACE PRO VEŘEJNOST
 
Cizí osoba, která chce vstoupit do kterékoli budovy školy, se ohlásí u vchodu (asistentce, vedoucí učitelce dílen, vedoucí učitelce DM či vychovatelům ve službě) a počká, než si pro ni žádaná osoba přijde. Sama do školních objektů zásadně nevstupuje!!  V doprovodu osloveného zaměstnace školy pak vstoupí do školního objektu a bude mít nasazenou ochrannou roušku!! Jednání učitelů s rodiči (zákonnými zástupci) se uskuteční ve studovně.
__________________________________________________________

31.08.2020: INFORMACE PRO VŠECHNY ŽÁKY ŠKOLY
Školní rok 2020-2021 bude zahájen dne 1. září 2020, kdy se žáci školy dostaví do naší školy nejpozději v 08:00 hodin za současného respektování provozně-hygienických pravidel. Roušku žáci mít nemusí, přesto doporuč

11.08.2020: INFORMACE PRO ZÁJEMCE O UBYTOVÁNÍ NA DOMOVĚ MLÁDEŽE
Vedení školy (a tedy i DM) sděluje všem zájemcům o ubytování a jejim zákonným zástupcům následující zásadní informace:
a) Rozhodnutí o ubytování podepíše ředitel školy v průběhu tzv. přípravného týdne. Ubytování je tím poskytnuto na období jednoho školního roku, tzn. na každý školní rok podávají zletilí žáci či zákonní zástupci nezletilých žáků novou přihlášku k ubytování na DM.
b) Na ubytování na DM není právní nárok!! 
c) Žákům, kteří opakovaně porušují VŘDM (neplní ohlašovací povinnost, nedodržují termíny a časové harmonogramy, ...) či žákům, jejichž zákonní zástupci (či oni sami) neplní ekonomické požadavky (včetně včasného zřízení inkasa), nebude následně ubytování poskytnuto.
d) Víkendový příjezd do DM je nutné vždy uskutečnit nejpozději do 21:00 h!!
e) Osobní volno (i mimo DM) mají ubytovaní žáci maximálně do 21:00 h. Brigádnická činnost není důvodem pro posunutí tohoto časového limitu!!
f) UBYTOVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020-2021 SE USKUTEČNÍ DNE 31.08.2020. Od 16:00 h do 18:00 h  se ubytují žáci 1. ročníku, od 18:00 h budou postupně ubytováni ostatní žáci. Případný doprovod žáka do objektu DM bude tvořit vždy maximálně jedna osoba při plném respektování stanovených provozních a hygienických podmínek.
__________________________________________________

01.07.2020: INFORMACE PRO VŠECHNY ŽÁKY ŠKOLY
Nový školní rok 2020-2021 bude zahájen v úterý dne 01.09.2020. TĚŠÍME SE NA VÁS VŠECHNY!!
____________________________________________________

27.06.2020: INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ 2020

V sekci PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ jsou k dispozici výsledky uchazečů, kteří absolvovali náhradní termín příjímací zkoušky.
____________________________________________________

19.06.2020: INFORMACE PRO STÁVAJÍCÍ ŽÁKY NEZÁVĚREČNÉHO ROČNÍKU
Druhé pololetí školního roku 2019-2020 bude uzavřeno v pátek dne 26.06.2020, kdy se v době od 08:00 h do 09:00 h uskuteční TŘÍDNICKÉ HODINY, v jejichž rámci bude žákům předáno vysvědčení při respektování všech provozně-hygienických opatření. V žádném z předchozích dnů nebude žákům vysvědčení vydáno!
____________________________________________________

17.06.2020:  VOLNÉ DNY PRO ŽÁKY ŠKOLY
Dny 29.06.2020 a 30.06.2020 vyhlásil ředitel školy VOLNÝMI DNY pro žáky školy (tzv. ředitelské volno)
____________________________________________________

08.06.2020: VÝPLATA STIPENDIÍ
Výplata stipendií žákům učebních oborů ELEKTRIKÁŘ a ZEDNÍK se uskuteční dne 10.06.2020 v době od 10:00 h do 12:00 h na EKÚ školy (Lenka Hanzlíková).

28.05.2020: INFORMACE PRO ŽÁKY NEZÁVĚREČNÉHO ROČNÍKU
Na základě POKYNU MŠMT, vzhledem k harmonogramu MZ, ZZ a JPZ 2020 a s ohledem na provozně-hygienická opatření vám sděluji, že vaše přítomnost ve školních objektech bude možná až v týdnu od 22.06.2020 - viz info UKONČENí ŠKOLNíHO ROKU 2019-2020. V ostatních případech bude vždy záležet na dohodě příslušného učitele s žáky třídy a nezbytný bude souhlas vedení školy (ŘŠ, ZŘŠ). Výuka nadále pokračuje v distanční formě.
____________________________________________________

21.05.2020: INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ
a)
V sekci PŘIJÍMACí ŘíZENÍ jsou k dispozici další informace k JEDNOTNÉ PŘIJÍMACí ZKOUŠCE - obecné pokyny a organizační pokyny.
b) Proti rozhodnutí o přijetí či nepřijetí se v letošním přijímacím řízení nelze odvolat. Podrobnější legislativní informace získáte na webu MŠMT nebo praktické informace na vedení školy, kde Vám rádi poradíme.
c) S ohledem na termín přijímací zkoušky do maturitních oborů připomínám všem uchazečům o vzdělávání (studium) v učebních oborech, že nejpozdějším termínem pro odevzdání zápisového lístku je úterý 23.06.2020!!
______________________________________________________

14.05.2020: INFORMACE PRO VŠECHNY ŽÁKY NEZÁVĚREČNÉHO ROČNÍKU
Nepozději do 22.06.2020 bude zveřejněn HARMONOGRAM PRO VYZVEDNUTÍ OSOBNÍCH VĚCÍ ZE ŠATEN. Do té doby není těmto žákům povolen vstup do prostoru šaten.
____________________________________________________

14.05.2020: INFORMACE PRO MATURANTY
Všichni maturanti obdrželi z CERMATU elektronicky pozvánku k MZ. Pokud některý z maturantů požaduje tuto pozvánku v  písemné formě, může si ji vyzvednout u Ing. Věry Ondráčkové.
_______________________________________________

07.05.2020: INFORMACE PRO ŽÁKY, KTEŘÍ PROJEVILI ZÁJEM O UBYTOVÁNí NA DM
V sekci DOMOV MLÁDEŽE jsou umístěny aktuální informace PROVOZ DOMOVA MLÁDEŽE V OBDOBí MIMOŘÁDNÉ SITUACE.
_______________________________________________

07.05.2020: INFORMACE PRO VŠECHNY ŽÁKY ŠKOLY A JEJICH ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE

Dne  29.04.2020 avizovaná PRAVIDLA HODNOCENí VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNí ZA DRUHÉ POLOLETí 2019 - 2020 budou k dispozici žákům a jejich zákonným zástupcům od 12.05.2020 na našem webu v sekci DOKUMENTY a v programu BAKALÁŘI.
____________________________________________________

05.05.2020: INFORMACE PRO ŽÁKY UBYTOVANÉ NA DOMOVĚ MLÁDEŽE
Všem žákům, kteří projevili zájem o ubytování na DM od 10.05.2020 (v souvislosti s možností prezenčního nepovinného vzdělávání od 11.05.2020), bude umožněn pobyt v objektu DM za přísných stanovených hygienických podmínek. Mezi ně patří také skutečnost, že každý ubytovaný žák předloží současně a bezodkladně při nástupu na opětovné ubytování ČESTNÉ PROHLÁŠENí O NEEXISTENCI PŘíZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNíHO ONEMOCNĚNí (viz web MŠMT) a že každý žák bude mít k dispozici dostatečný počet ochranných roušek. Předem upozorňujeme, že DM nebude zajišťovat praní ani žehlení látkových roušek. Sledujte nadále průběžně další aktuální informace na našem webu - viz DOMOV MLÁDEŽE.
____________________________________________________

05.05.2020: INFORMACE PRO VŠECHNY ŽÁKY ŠKOLY A JEJICH ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE
Všichni žáci, kteří se zúčastní od 11.05.2020 nepovinného prezenčního vzdělávání ve školních budovách, budou povinně vybaveni osobními rouškami (2 ks denně) a současně odevzdají škole ČESTNÉ PROHLÁŠENí O NEEXISTENCI PŘíZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNíHO ONEMOCNĚNí, které je k dispozici na webu MŠMT a které bude také k dispozici na webu naší školy v AKTUALITÁCH. Bez splnění obou uvedených podmínek nebude žáku umožněn vstup do školních objektů. MŠMT - ochrana zdraví | Dopis ministra školství | Čestné prohlášení COVID19

29.04.2020 | INFORMACE PRO VŠECHNY ŽÁKY ŠKOLY A JEJICH ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE
V souvislosti s aktuální legislativou sděluje vedení školy operativně a na principu "dobré vzájemné spolupráce" všem žákům školy a jejich rodičům (zákonným zástupcům) následující skutečnosti:
a) V termínu do 07.05.2020 zveřejní ředitel školy PRAVIDLA HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ve 2. pololetí školního roku 2019 - 2020.
b) V programu BAKALÁŘI budou rodiče do 07.05.2020 informováni jednotlivými vyučujícími o kvalitě komunikace a vzdělávání (distančního) jejich dětí v aktuálním období (březen, duben).
c) V termínu do 07.05.2020 zveřejní vedení školy informace o způsobu a organizaci veškeré (teoretické, praktické) další výuky ve všech ročnících studijních i učebních oborů
_____________________________________________________

27.04.2020 | INFORMACE PRO MATURANTY
V souladu s aktuální legislativou sdělujeme všem maturantům 2020, že součástí MZ bude rovněž standardní obhajoba MATURITNÍHO PROJEKTU. Podrobné informace vám poskytne vedoucí MP.
_____________________________________________________

24.04.2020 | INFORMACE PRO RODIČE NOVĚ PŘIJATÝCH ŽÁKŮ KE STUDIU
Základní informace o vzdělávání (studiu) ve školním roce 2020 - 2021 jsou umístěny v sekci PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ (Různé) nebo je naleznete v sekci PRO UCHAZEČE (Různé) či také v AKTUALITÁCH.
____________________________________________________

20.04.2020 | INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ - "UČEBNÍ OBORY"
Ve středu 22.04.2020 budou v sekci PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ zveřejněny seznamy přijatých uchazečů do učebních oborů pro školní rok 2020 - 2021. Současně zde budou k dispozici rady, doporučení a další informace pro uchazeče a jejich zákonné zástupce.
________________________________________________

17.04.2020 | INFORMACE PRO MATURANTY 
POKYN ŘEDITELE ŠKOLY: Každý maturant si osobně zajistí doručení svého maturitního projektu k rukám oponenta tak, aby oponentovo hodnocení projektu bylo doručeno škole nejpozději v termínu do 11.05.2020!!
____________________________________________________

17.04.2020 | INFORMACE PRO VŠECHNY ŽÁKY ŠKOLY
Přístup do prostoru školních šaten bude umožněn maturantům nejdříve dne 11.05.2020, ostatním žákům školy pak nejdříve dne 01.06.2020. Vše za dodržování stanovených hygienických požadavků.
____________________________________________________

15.04.2020 | INFORMACE PRO ŽÁKY UBYTOVANÉ NA DOMOVĚ MLÁDEŽE
a) S účinností od 12.03.2020 je rozhodnutím ředitele školy (a tedy i DM) snížena cena za ubytování na 60 % plné ceny. Zákonní zástupci zaplatí tradiční zálohu ještě na květen (v měsíci dubnu), květnovou zálohovou platbu na červen již neplaťte!! V průběhu července pak provedeme finanční vyrovnání a přeplatky budou všem dotyčným vráceny na účty.
b) PŘÍKAZ ŘEDITELE ŠKOLY: V období od 27.04. - 30.04.2020 se žáci, kteří jsou ubytováni v 1. - 3. poschodí budovy DM, dostaví do objektu DM za účelem odvezení svých osobních předmětů a oblečení. DM bude přístupný denně v době od 08:00 - 14:00 h, a to vždy za plného respektování stanovených hygienických opatření (rouška, rukavice, ...) a dodržování provozních pokynů od vychovatelů DM. Upozorňuji současně, že nedodržení uvedeného příkazu může být důvodem neposkytnutí ubytování v příštím školním roce, neboť na ubytování není právní nárok. Výše uvedený příkaz ředitele byl vydán na základě provozních skutečností. Jiří Šlégl, ředitel školy

31.03.2020 | INFORMACE PRO MATURANTY
H
odnocení MATURITNÍHO PROJEKTU bude provedeno v rámci jarního termínu MZ pouze vedoucím MP a oponenem MP. Součástí hodnocení tedy nebude mimořádně jeho obhajoba.
____________________________________________________

27.03.2020 | PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2020 pro uchazeče o přijetí do učebních oborů probíhá v původních legislativou určených termínech. Sledujte informace na našem webu!
____________________________________________________

27.03.2020 | Osmidenní zájezd do Skotska, plánovaný na dny 17.06. - 24.06.2020, byl přeložen na rok 2021.
____________________________________________________

20.03.2020 | Vedení školy upozorňuje všechny letošní maturanty na platnost Směrnice ředitele školy - MATURITNÍ PROJEKT (PRÁCE), která je umístěna na školním webu. Upozorňujeme na povinnost nahrát tuto práci do on line aplikace školy v termínu do 31.03.2020.
PÍSEMNOU  (TIŠTĚNOU) VERZI NEBUDE MATURANT AKTUÁLNĚ ODEVZDÁVAT!!
____________________________________________________

17.03.2020 | Upozorňuji všechny na DM ubytované žáky, že s účinností od 16.03.2020 pro ně platí zákaz vstupu do budovy DM z důvodu mimořádných opatření v ČR.
____________________________________________________

| 17.03.2020 S účinností od 17.03.2020 je provoz sekretariátu školy a správního úseku školy omezen na dobu od 07:30 h do 12:30 h. Preferujeme elektronickou nebo telefonickou formu komunikace před osobní návštěvou školy.
__________________________________________________

13.03.2020 | Aktuální informace k situaci v oblasti infekce koronaviru ve Středočeském kraji naleznete na
www.kr-stredocesky.cz - portál krizového řízení.
_____________________________________________________

12.03.2020 | : Sportovně-turistický kurz (žáci 2. ročníku) se v plánovaném termínu (31.05. - 05.06.2020) neuskuteční. Nový termín (pravděpodobně září 2020) bude oznámen včas a podle okolností.
_____________________________________________________

12.03.2020 | Žáci maturitních tříd mohou po předchozí dohodě s M. Horníčkovou (ic@odbskmb.cz) požádat o svázání maturitního projektu v termínu do 27.03.2020! Doporučujeme "neponechat práci na poslední chvíli"!!
_____________________________________________________

12.03.2020 | Ředitel školy stanovil den 24.04.2020 jako nový aktuální  termín pro uzavření klasifikace za první pololetí školního roku 2019 - 2020 pro žáky závěrečného ročníku maturitního studia. V ostatních případech je stanoven termín na den 05.06.2020. Termín a formu zkoušení si vždy domluví žák s příslušným vyučujícím!
____________________________________________________

S ÚČINNOSTÍ OD STŘEDY 11. BŘEZNA 2020 SE ZAKAZUJE OSOBNÍ PŘÍTOMNOST ŽÁKŮ A STUDENTŮ NA ZÁKLADNÍM, STŘEDNÍM A VYŠŠÍM ODBORNÉM VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍCH. Totéž platí pro vysoké školy.

Další aktuální informace naleznete na webových stránkách naší školy a MZCR.

Žákům naší školy budou jednotliví vyučující poskytovat studijní materiály elektronickou formou. Výše uvedené opatření MZCR totiž neznamená pro žáky další prázdniny, jedná se výlučně o preventivní zdravotnické opatření. Všichni žáci školy mají za povinnost sledovat školní webové stránky a respektovat veškeré zde zveřejněné pokyny.

RNDr. Jiří Šlégl, ředitelZřizovatel:


tel. 326 330 491, fax. 326 330 447
skola@odbskmb.cz

Kontaktní adresa

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,
Mladá Boleslav, Jičínská 762
se sídlem Jičínská 762, 293 01 Mladá Boleslav

Informační povinnost GDPR