O škole

Naše škola navazuje na bohatou historii zemědělského školství v Mladé Boleslavi. Již v roce 1883 z rozhodnutí sněmu Království českého bylo povoleno zřízení zimní hospodářské školy v Mladé Boleslavi. Vlastní školní výuka byla zahájena 1. září 1883 ve vlastní budově. V roce 1888 pak byla škola přeměněna na školu rolnickou s dvouletým celoročním vyučováním. Již v roce 1887 byla pořádána v Mladé Boleslavi krajinská výstava a pro potřeby výstavy byla na školním nádvoří postavena výstavní budova, která po skončení akce přešla do majetku školy.

SOS a SOU Mladá Boleslav

Pro školu byl významný rok 1952. Do té doby existovala v Mladé Boleslavi Zemská rolnická škola a od roku 1949 byla v budově bývalé Zemské hospodyňské školy umístěna Rolnická škola se zaměřením na mechanizaci zemědělské výroby. Usnesením vlády ze dne 3. června 1952 o reorganizaci zemědělského školství byly zřízeny 4leté zemědělské technické školy pro výchovu zemědělských techniků pro potřeby zemědělství. V Mladé Boleslavi byla na základě usnesení školských orgánů ministerstva zemědělství zřízena Zemědělská technická škola – studium oboru mechanizace zemědělské výroby. Škola měla připravovat kvalifikované zemědělské odborníky - zemědělské mechanizátory pro potřeby několika krajů. Tato forma studia pokračovala až do roku 1993.

V roce 1993 se škola transformovala na Integrovanou střední školu zemědělskou a technickou - Centrum odborné přípravy. To v praxi znamenalo, že ve škole byly integrovány obory maturitní a obory učební se vzájemnou prostupností. V roce 1999 škola splynula se Středním odborným učilištěm stavebním a Učilištěm Josefův Důl a vznikl nový subjekt s názvem Střední odborná škola, Střední odborné učiliště a Učiliště - Centrum odborné přípravy.

Od 1. září 2005 nese škola název STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, MLADÁ BOLESLAV, JIČÍNSKÁ 762. Jejím zřizovatelem je od roku 2001 Středočeský kraj.

SOS a SOU Mladá Boleslav

Areál školy a budovy školy (včetně objektu Domova mládeže) procházejí v posledních letech postupnou rekonstrukcí. Dílenské prostory byly v roce 2005 rozšířeny o nově postavený blok učeben, kde se nacházejí pracoviště pro truhláře, zedníky, je zde laboratoř měření, učebna pro praktickou výuku, šatny a sociální zázemí pro žáky a také sborovna pro učitele odborného výcviku. Jednotlivé dílny jsou postupně vybavovány novými stroji a zařízeními. Ve škole jsou vybudovány dvě moderní učebny pro výuku informačních a komunikačních technologií a další dvě učebny se nacházejí také v budově Domova mládeže. I další běžné učebny jsou postupně vybavovány novou a moderní audiovizuální technikou. V objektu Domova mládeže se vedle ubytovacích kapacit nacházejí také učebny pro výuku žáků učebních oborů, tělocvična a kuchyň s jídelnou.

Škola nežije v izolaci. Její regionální charakter je postupně rozšiřován také na spolupráci se školami v zahraničí – zapojení v projektu Comenius, spolupráce se školou v Bad Bergzabernu (Porýní – Falc).